Dosen

- Farmakologi keperawatan 

- Kimia Analisis